POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ

XI Ogólnopolski
Kongres

7 - 9 kwietnia 2022r.

Opłata Kongresowa

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONGRESIE:

Lekarze:

450,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2022r.
500,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2022r.
600,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

Pielęgniarki:

250,00 zł - zgłoszenie do 31 marca 2022r.
300,00 zł - zgłoszenie od 1 kwietnia 2022r.
350,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


180,00 zł
- koszt uczestnika
180,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Impreza Towarzysząca nie jest finansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

W RAMACH OPŁATY KONGRESOWEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach naukowych
2)  teczkę z materiałami kongresowymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  udział w warsztatach
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwy kawowe
7)  przerwę lunchową

OPŁATĘ KONGRESOWĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Chirurgia Kolorektalna 2022”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 20 marca 2022 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.